About the cookies used on the website

We use "cookies" on the website to provide our visitors with the best user experience while browsing safely. Cookie settings can be changed at any time in the browser settings. Further information...

Accept

Adatvédelmi Irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A ZALNER Engineering Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1148 Budapest, Örs Vezér tér 19., X/42.; cégjegyzékszám: 01-09-338976) a továbbiakban „ZALNER ENGINEERING” elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el. A jelen adatkezelési tájékoztató a ZALNER ENGINEERING és Önök között létrejött szerződés (írásbeli megrendelés vagy ajánlatkérés) elválaszthatatlan része. Önök az ZALNER ENGINEERING honlapján történő árajánlatkérés elküldésével elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a ZALNER ENGINEERING az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a ZALNER ENGINEERING az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a ZALNER ENGINEERING Önöket tájékoztassa.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A KEZELT ADATOK KÖRE

A ZALNER ENGINEERING által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a ZALNER ENGINEERING szolgáltatásinak igénybevétele során a ZALNER ENGINEERING birtokába kerülnek illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által az ZALNER ENGINEERING részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők:

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve a ZALNER ENGINEERING részére történő továbbításához. A ZALNER ENGINEERING a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult. A személyes adatoknak az Önök általi, a ZALNER ENGINEERING részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Önök a személyes adatok ZALNER ENGINEERING részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak. A ZALNER ENGINEERING kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek ZALNER Engineering-nek a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a ZALNER ENGINEERING birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama
a) az Önök és a ZALNER ENGINEERING között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve
b) a Szerződés alapján a ZALNER ENGINEERING-t terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje
közül a hosszabb időtartam.

AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

A ZALNER ENGINEERING az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:
Bálint Zsolt – üzemeltető (elérhetőség: balint.zsolt@bhbdesign.hu)

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Önök a ZALNER ENGINEERING-től történő írásos megrendeléssel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a ZALNER ENGINEERING munkavállalói, vezető tisztségviselője, az adatfeldolgozásban részt vevő személyek, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék. Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

ADATOK ÁTADÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük. A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett, illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a ZALNER ENGINEERING abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve, ha az említett harmadik felek az ZALNER ENGINEERING megbízásából kezelik az érintett adatokat. Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék. A ZALNER ENGINEERING a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A ZALNER ENGINEERING az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha


A szerződés aláírásával (írásos megrendeléssel) Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához, illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a ZALNER ENGINEERING részére átadni jogosultak. Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a ZALNER ENGINEERING haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelés során a ZALNER ENGINEERING tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek. A ZALNER ENGINEERING az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A ZALNER ENGINEERING olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a ZALNER ENGINEERING által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink, illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

10.1. Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a ZALNER ENGINEERING által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az ZALNER ENGINEERING. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a ZALNER ENGINEERING részére megküldeni. A ZALNER ENGINEERING a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre. Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a ZALNER ENGINEERING költségtérítést számíthat fel.

10.2. Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a ZALNER ENGINEERING felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a ZALNER ENGINEERING egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a ZALNER ENGINEERING helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a ZALNER ENGINEERING értesíti az érintettet.

10.3. Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre, illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

10.4. Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

A ZALNER ENGINEERING a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a ZALNER ENGINEERING megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.5. Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a ZALNER ENGINEERING által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

JOGOK KORLÁTOZÁSA

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. A ZALNER ENGINEERING az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

EGYEBEK

A ZALNER ENGINEERING fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén. Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal a ZALNER ENGINEERING-hoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Alulírott, a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastuk, értelmeztük és megértettük, és az abban foglaltakat tudomásul vesszük.

Kelt: Budapest, 2020.08.29.

Wágner Szabolcs
Ügyvezető