About the cookies used on the website

We use "cookies" on the website to provide our visitors with the best user experience while browsing safely. Cookie settings can be changed at any time in the browser settings. Further information...

Accept

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános érvényesség a) A ZALNER Engineering Kft. (ZALNER) vagy jogi személyiségei fenntartják a jogot arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor megváltoztassák. Vevő joga és felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi elérhető változatát megismerje és elolvassa azt mielőtt rendelését elküldi. b) Az általános Szerződési Feltételek változtatása csak a ZALNER írásos jóváhagyása után lehetséges és érvényes. c) Ezen Általános Szerződési Feltételek bármely pontjának vagy pontjainak helyi törvényekbe ütközése esetén a többi pont érvényessége továbbra is fennáll, annak hatályát ezen körülmény nem érinti.

2. Ajánlatok érvényessége Egyéb írásos megállapodás hiányában minden ZALNER árajánlat érvényességi ideje 30 nap. Vevő kötelessége elolvasni az árajánlatot és jóváhagyni a mellékelt specifikációs oldalt. Amennyiben Vevő nem tesz írásos javaslatot az árajánlat és a specifikációs lap tartalmának módosítására, úgy azt a megrendelés elküldésével Vevő által elfogadottnak kell tekinteni.

3. Megrendelés elfogadása a) Vevő megrendelésének ZALNER-hoz történő elküldésével az Vevőre nézve kötelező érvényűvé válik. A megrendelés ZALNER-ra nézve kötelezővé válik az arra készített megrendelés visszaigazolás elküldésével Vevő részére, vagy a szóbeli vevőrendelés ZALNER általi írásbeli visszaigazolásával. b) Vevőnek joga van írásban lemondani megrendelését. Azonban ZALNER-nak joga van ez esetben a visszaigazolás szerinti teljes összeget követelni, kivéve, ha a felek a gyártás fázisának veszteségeivel kapcsolatban írásban ettől eltérően állapodnak meg.

4. Technikai dokumentáció és technikai információ a) A műszaki rajzok, technikai dokumentációk és információk melyek a termék gyártásához szükségesek és/vagy melyeket egyik fél a másik számára biztosít a gyárthatóság érdekében, az azokat biztosító fél tulajdonát képezik. b) A műszaki rajzok, technikai dokumentációk és információk melyeket egyik fél megkapott, nem használhatók fel egyéb célra, mint amire azt másik fél biztosította, egyéb írásos rendelkezés hiányában. Ezen anyagok nem másolhatóak, újragyárthatók vagy továbbíthatók harmadik fél részére, az azokat rendelkezésre bocsájtó fél írásos hozzájárulása nélkül. ZALNER rendelkezésre bocsájtó fél további hozzájárulása nélkül is átadhatja ezeket az általa jóváhagyott gyártó számára gyártás céljából.

5. Fizetési feltételek a) A fizetési határidő ZALNER és Vevő megállapodása szerint alakul. Késedelmes fizetés esetén ZALNER jogosult havi nettó 8% késedelmi kamatot felszámítani a fizetési határidő lejártát követően. ZALNER jogosult továbbá adminisztrációs költséget felszámítani a fizetési késedelmek figyelmeztető levelezései után. b) A számla összegének teljes kifizetésének és annak ZALNER-hoz megérkezésének időpontjáig az áru ZALNER tulajdona.

6. Árak és devizaszorzók a) Az áru ára az érvényes ZALNER árajánlaton szereplő ár. b) Egyéb megállapodás hiányában a devizaszorzó a megrendelés visszaigazoláson szereplő hivatalos devizaszorzó. c) A nem USD-ben kiadott árajánlatok deviza szorzói az árajánlat dátuma szerintiek. A devizaszorzók szerződéskötést követő nagymértékű változása esetén ZALNER fenntartja a jogot a devizák utólagos korrekciójára.

7. Szállítás a) Az ajánlatban szerplő gyártási idő a gyártáshoz szükséges munkanapok számát jelenti (kivéve a hétvégéket és ünnep napokat), de nem foglalja magába az EQ válaszadási időket, az alapanyag beszerzési időt, valamint az áru szállítási idejét. A szállítási idő visszaigazolása a rendelés visszaigazolás alkalmával történik. b) Ha ZALNER észleli hogy az időre történő szállítás nem lehetséges, haladéktalanul értesíti Vevőt ezzel kapcsolatban és mindent megtesz az időre történő szállítás érdekében. Amennyiben Vevő nem fogadja el a jelzett késést, írásos javaslatot kell küldenie ZALNER részére az elfogadható időpontról. Vevő nem jogosult kártérítést követelni a késésből adódó következményi károkért vagy veszteségekért. c) Visszmajor ( lásd. a 13. pontot ) esetén bekövetkező események / körülmények hatására keletkező késéssel Vevőnek kell számolnia, ZALNER az ilyen eredetű késésért nem felel.

8. Termékminőség és minőségi reklamáció a) A szállítandó termék minősége kifogástalan kell hogy legyen mind a termék anyaga mind pedig a rajta végzett munka tekintetében. b) Vevőnek beérkezéskor meg kell vizsgálnia a termék minőségét. Amennyiben Vevőnek panasza és/vagy észrevétele van a termék minőségével kapcsolatban, úgy azt ZALNER részére írásban kell eljuttatnia maximum 14 (tizennégy) napon belül a hiba felfedezését követően. Ezen határidő lejárta után a reklamáció joga elveszik. c) A reklamációt a ZALNER abban az esetben kezeli, amennyiben a Vevő írásos reklamációja tartalmazza a termék megnevezését, ZALNER megrendelés számát, , képeket a minőségi problémával kapcsolatban, dátum kódját, gyártó logóját vagy a hibás termék visszaküldésre kerül a probléma egyértelmű megjelölésével. d) A ZALNER felelőssége a leszállítást követő 6 hónapra korlátozódik minőségi probléma megjelenése esetén (lásd a 7a pontot). A termékfelelősség érvényesítésének feltétele a Vevő részéről a termék tárolásával és kezelésével kapcsolatos maximális gondosság. Az áru leszállítását és átadását követő gondatlan kezelésből, helytelen raktározásból eredő hibákért, sérülésekért, ZALNER nem vállal felelősséget. e) ZALNER nem vállal felelősséget azokért a hibákért melyek a hiányos információközlésből, hibás fájlokból, rajzokból, technikai dokumentációból vagy hibás tervezésből erednek. f) A 2. bekezdés értelmében ZALNER nem felel az árajánlat, megrendelés és/vagy specifikáció hibáiból eredő hibás gyártásokért. g) Reklamált termék visszaküldését a ZALNER-nak mindig írásban jóvá kell hagynia. A visszaküldendő árut Vevőnek ugyan olyan csomagolással kell ellátnia mint ahogy azt kapta. A visszaküldés költsége és felelőssége Vevőt terheli. h) ZALNER fenntartja a jogot a visszaküldött szerelt hibás termék roncsolásos vizsgálatának elvégzésére.

9. Kompenzáció a) Abban az esetben ha a minőségi vizsgálat ZALNER felelősségét állapítja meg és azt ZALNER elfogadta, ZALNER fenntartja a jogot jó minőségű termék szállítására a hibás termék helyett, azzal azonos mennyiségben, vagy a hibás termék megjavítására amennyiben az lehetséges. A javított vagy helyettesítő termékek esetén ZALNER felelőssége korlátozott. Ettől eltérő megállapodás hiányában ZALNER nem fogad el semmilyen kártérítési igényt a hibás termék Vevő, vagy harmadik fél által végzett javítására vagy újragyártására. Vevő nem jogosult kártérítést kérni a hibás termék miatti következményes károkért, költségekért, veszteségekért. b) Ettől eltérő megállapodás hiányában a szerelt alkatrészekkel kapcsolatos költségek vagy egyéb a javítással vagy újragyártással felmerült költségek nem fogadhatók el. ZALNER fenntartja a jogot a Vevői reklamáció saját választott laboratóriumában történő kivizsgálására és nem fogad el semmilyen külső minőségvizsgálót, hacsak írásban más megállapodás nem köttetik. c) ZALNER fenntartja a jogot a hibás áru Vevőtől történő visszakérésére. Elismert hibás áru esetén a szállítási költség és a javítás illetve újragyártás költsége ZALNER-t terheli. Mindazonáltal Vevő köteles ZALNER instrukcióit követni a visszaszállításra vonatkozóan.

10. Termékfelelősség a) ZALNER nem vállal felelősséget semmilyen, a Vevő kezelésében lévő termékkel, mozdítható vagy nem mozdítható tulajdonban okozott sérülésekért, vagy ezen sérülések következményeiért. b) Vevő köteles ZALNER-t kártalanítani minden esetben ahol ZALNER –nek harmadik személlyel kapcsolatban felelőssége van azon esetekben mely sérülések vagy veszteségek nem ZALNER hibájából következtek be, összhangban ezen pont első bekezdésével. c) ZALNER felelősségének fenti korlátozásai abban az esetben érvényesek, amennyiben ZALNER nem követett el súlyos gondatlanságot vagy hanyagságot. d) Amennyiben harmadik fél vagy Vevő kártérítést követel a keletkezett sérülésekért és károkért, a szerződés másik érintettje írásban kell hogy értesüljön erről. e) ZALNER és Vevő kölcsönösen kötelezőnek tartja magára nézve a választott bíróság előtti megjelenést, mely a termék által okozott sérülések és károk kivizsálására hivatott. Vevő és ZALNER közötti felelősség megállapítása minden esetben a választott bíróság jogköre, összhangban a 14. ponttal.

11. Felelősség korlátozása a) ZALNER nem felelős bármilyen indirekt, járulékos, speciális vagy következményes károkért, beleértve az üzleti veszteséget, elmaradt profitot, használati érték vesztést vagy hírnév vesztést mely Vevőt vagy annak bármelyik partnerét éri.

12. Vis maior ZALNER nem felel semmilyen kárért vagy késésért, melyre ésszerűen elvárható körülmények között nincs és nem lehet hatással, beleértve (de nem kizárólagosan)a következőket: tűzeset, tüntetés, forradalom, háború, járványhelyzet, ipari jogviták, pénzügyi csődhelyzet, energiakorlátozások, vagy az alvállalkozók által okozott szállítási késések, hibák, vagy egyéb hasonló körülmények. A felek felügyelete alól kieső körülmények melyek felmerülnek abban az esetben kezelhetők a fentiek szerint, ha azok nem álltak fent a szerződéskötés időpontjában.

13. Alkalmazandó jog és vitarendezés a) Ezen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek összhangban kell állniuk a vonatkozó magyar jogszabályokkal. b) Bármilyen a ZALNER-relszembeni kártérítési igény elévül, amennyiben a másik fél nem tesz hivatalos lépéseket az ügyben a termék leszállítását követő 1 éven belül. c) Bármilyen vita, kárigény vagy kereset, mely ezen Álatlános Szerződési Feltételekkel összefüggésben felmerül, illetve abban nem szabályozott, a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara (MKIK) által megjelölt illetékes ítélkező hatóság hatáskörébe tartozik eldönteni.